Holland-fotos, Auteursrecht Copyright

Auteursrecht Copyright

Het is volgens de Auteurswet van 1912 niet toegestaan om teksten en/of foto's waarvan de auteur en/of fotograaf staat vermeld en/of bekend is, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Het verspreiden van foto's op het internet en het opslaan van beeldmateriaal in databases valt ook onder deze regeling. Bij het samenstellen van deze homepage heb ik er naar gestreefd zoveel mogelijk foto's van mijzelf op te nemen en foto's waarop - voor zover mij bekend - geen rechten rusten. Mocht u toch foto's ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, dan wordt u verzocht contact met mij op te nemen.
Gebruik daarvoor het hiervoor deze link -->. | Contact

Voorwaarden: voor het gebruik van deze site.

Auteursrecht:
Holland Foto's behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Foto's is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder en afbeeldingen, openbaar te maken en/of te kopiëren op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Merken:
Alle beeldmerken op deze website zijn eigendom van Holland Foto's, tenzij anders aangegeven.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Foto's is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken.
Aansprakelijkheid:  Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Holland Foto's niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.
Holland Foto's aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on) bereikbaarheid van de website.

Informatie van derden:
Holland Foto's is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud,
noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar deze website.

Voordat u gaat reclameren, leest u dan eerst dit.
1. Het auteursrecht berust bij de maker van de foto, in dit geval, de fotograaf van Holland Foto's.
2. Voor het maken van foto’s van gebouwen in de publieke ruimte is geen toestemming van de eigenaar nodig. De molenaar is juridisch gesproken niet in beeld.
3. Indien er sprake is van mensen op de foto, komt het portretrecht in beeld. De personen in kwestie moeten toestemming geven voor publicatie, tenzij het om nieuwsberichten gaat e.d.
4. De fotograaf moet toestemming geven voor publicatie van zijn foto(‘s), ook op websites. In overleg met de uitgever van de publicatie of de website kan over een honorarium gesproken worden.
Dit kan ook overgedragen orden. Ook voor een foto's van molens moet dus toestemming gevraagd worden aan de fotograaf. Als dat niet gebeurt, kan de fotograaf juridische stappen ondernemen en om een honorarium vragen. De hoogte daarvan neemt toe als de foto bijzonderder is. Ook het bereik van het medium is dan van belang
De webbeheerder. Holland-fotos.com